صفحه مدیران

Administrators

Admin-Irantsd

Admin-Irantsd

مدیر سایت Irantsd.com

Majid.Nejati

Majid.Nejati

مسئول کمیته انفورماتیک تانگ سودو ایران

Rahim.sohrabzadeh

Rahim.sohrabzadeh

بنیانگذارسبک تانگ سودو و بونکوک کوم در ایران و رئیس سبک در آسیا


Moderators

guilan.tsd

guilan.tsd

تازه وارد

Rahim.sohrabzadeh

Rahim.sohrabzadeh

بنیانگذارسبک تانگ سودو و بونکوک کوم در ایران و رئیس سبک در آسیا

tangsoodo

tangsoodo

مسئول روابط عمومی سبک تانگ سودو ایران